FAQ

We maken plaats voor jouw idee !

 

 

Wat mag ik niet met de projectsubsidie doen?

 

De projectsubsidie moet gebruikt worden voor het project waarvoor ze is toegekend. Indien dit niet het geval is dan zal je het bedrag aan de stad moeten terugbetalen.

 

Mocht je een valse aanvraag ingediend hebben of fraude gepleegd hebben, dan kan de stad beslissen om de toekenning van de projectsubsidie te schorsen en je in de toekomst geen subsidies meer toe te staan.

 

Ook mag je jouw toegekende subsidie niet in pand geven aan een derde, bvb. een vriend/vriendin.

 

◦ Hoe krijg ik de centen?

 

De centen worden overgeschreven op de bankrekening die je via jouw aanvraag hebt doorgegeven.

 

◦ Wanneer krijg ik de centen?

 

Zodra je de officiële brief met de goedkeuring mag ontvangen, duurt het ongeveer nog 4 weken eer je de centen op jouw bankrekening ziet verschijnen.

 

◦ Ik kreeg teveel centen voor mijn project. Wat gebeurt er dan?

 

Mochten de uitgaven van jouw project lager zijn dan de toegekende subsidie, dan zal de stad je vragen de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te betalen. Een andere mogelijkheid is dat de stad Dendermonde de tweede schijf van de subsidie niet uitbetaalt omdat het niet meer nodig is.

 

◦ Mijn project werd goedgekeurd maar kan wegens omstandigheden niet door gaan. Wat gebeurt er dan?

 

Indien jouw project niet kan doorgaan, wordt het voorschot teruggevorderd, d.w.z. dat de stad vraagt om het verkregen subsidiebedrag terug te storten.

 

Ingeval jouw project niet volledig werd uitgewerkt en uitgevoerd kan de stad je vragen het subsidiebedrag gedeeltelijk terug te storten.

 

In geval de vereniging onder curatele wordt geplaatst, kan het gehele of gedeeltelijke bedrag van de projectsubsidie teruggevorderd worden.

 

Indien de uitgaven lager zijn dan de toegekende subsidie en bij het niet of onvolledig uitvoeren van het project kan de subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden.

 

◦ Hoeveel tijd heb ik om mijn project uit te voeren?

 

Je krijgt een jaar de tijd om jouw project uit te voeren. Als jouw project goedgekeurd werd op 1 februari dan krijg je tijd tot 1 februari van het volgende jaar om jouw project voor te bereiden, uit te voeren en af te ronden.

 

Jouw project moet gerealiseerd worden binnen de 12 maanden na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

 

◦ Is er een uiterste inschrijvingsdatum voor DMDlabs?

 

Nee, projecten kunnen het hele jaar ingediend worden. Maar de aanvragen worden enkel behandeld als ze volledig en op tijd werden ingediend, dit wil zeggen minstens 6 weken voor de start van het project.

 

◦ Waarom duurt het 6 weken voor we weten of de subsidie aanvaard is?

 

Het dossier moet een bepaalde weg afleggen (naar de adviescommissie, het college enz.) voor we je de officiële goed- of afkeuring kunnen meedelen. De tijd die we nodig hebben om jouw aanvraag correct en goed te behandelen neemt 6 weken in beslag.

 

◦ We kregen nog geen goedkeuring, maar willen het promomateriaal al laten drukken/een zaal reserveren enz.?

 

Soms is het wenselijk om verder jouw project te organiseren voor je de officiële goedkeuring gekregen hebt, bijvoorbeeld het drukken van het promotiemateriaal, reserveren van een zaal, enz.

 

Echter kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden als hierbij iets fout loopt. Als er bepaalde kosten gemaakt zijn, en achteraf blijkt dat de subsidie niet werd toegekend, is dit op eigen risico.

 

Je wacht dus best de officiële goedkeuring af.

 

Bij een goedkeuring moet op alle promomateriaal van jouw project het logo van DMDlabs en de vermelding “Met steun van de stad Dendermonde” staan. Nam je het risico om toch jouw materiaal al op voorhand te drukken dan betekent dit dat je op elk promomateriaal handmatig het logo van DMDlabs en de vermelding nog zal moeten aanbrengen.

 

 

Ik heb al een eerste keer vergaderd voor mijn project. Ik ben dus met mijn project begonnen. Kan ik dan nog een subsidie aanvragen voor mijn project?

 

Het is moeilijk om vast te leggen wanneer een project start. In principe kan ‘het idee’ ook al als start van het project bekeken worden. We gaan ervan uit dat een projectaanvraag pas bij ons binnenkomt als het idee al vorm gekregen heeft. Voor ons begint het project als er een planning wordt opgemaakt, bvb. in maart = de zaal of materiaal wordt gereserveerd, in juni = vrijwilligers worden gezocht, in juli = de deelnemers voor de workshops worden gezocht, enz…

 

De aanvraag moet binnen zijn ten laatste 6 weken voor de start van het project. Als dit niet lukt zal je de startdatum van je project moeten verleggen naar een latere datum.

 

 

◦ Is deze subsidie combineerbaar met andere subsidies?

 

Ja, je mag naast deze subsidies nog bijkomende subsidies en/of sponsoring, bij andere instanties zoals de provincie, Vlaamse overheid en andere stedelijke diensten aanvragen.

 

Het is wel de bedoeling dat dit aan de jeugddienst gemeld wordt.

 

Ingeval je met jouw project voor meerdere stedelijke subsidies in aanmerking komt dan bekijken we welke subsidie of combinatie van subsidies het beste bij jouw project past.

 

Belangrijk is wel dat jouw uitgaven slechts bij 1 instantie kunnen ingediend worden, want een dubbele betoelaging kan niet.

 

 

◦ Welke projecten komen niet in aanmerking voor DMDlabs?

 

Elk privé-initiatief met commerciële doeleinden wordt niet toegelaten (zoals fuiven, eetfestijnen, mosselsoupers, benefietavonden, schoolfeesten…)

 

Evenementen en vieringen van jeugdverenigingen worden inhoudelijk bekeken. Hierbij wordt rekening gehouden met de reguliere werking van deze vereniging en of dit evenement jaarlijks terugkomt. Een subsidie aanvragen om het jaarlijks sinterklaasfeest te laten doorgaan, maar dan ‘groter en duurder’ zal niet goedgekeurd worden.

 

De deelname aan een activiteit of een evenement wordt ook niet goedgekeurd. De aanvrager van de subsidie moet (mede)organisator zijn van het project. Bijvoorbeeld: een muziekgroepje wil deelnemen aan een rock rally. Zij kunnen niet gesubsidieerd worden. Een jongere die een rock rally wil organiseren kan hiervoor wel een subsidie krijgen.

 

Ook projecten die kaderen in een schoolopdracht of eindwerk komen niet in aanmerking. Bijvoorbeeld: je organiseert een leesproject en krijgt hiervoor een beoordeling van de school.

 

Projecten moeten zich situeren in de vrije tijd.

 

◦ Wie zetelt in de adviescommissie van DMDlabs?

 

De projectvoorstellen worden beoordeeld door een adviescommissie, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen, die is samengesteld uit mensen met kennis en ervaring over diverse jeugdthema’s.

 

De adviescommissie bestaat uit mistens 3 leden en maximum 5 en telt een vertegenwoordiger van de Jeugdraad en minstens één jongere jonger dan 30 jaar.

 

◦ Mijn project voldoet aan alle formele voorwaarden, maar ik kreeg geen of slechts een deel van de gevraagde centen. Hoe komt dit?

 

Van zodra alle basisvoorwaarden voldaan zijn, wordt het dossier doorgestuurd naar de adviescommissie. Zij zullen de inhoud van het project en de noodzaak van een subsidie voor het project beoordelen.

 

Er zijn verschillende criteria waar de adviescommissie rekening mee houdt:

◦de mate waarin het project bijdraagt tot het ontwikkelen en stimuleren van competenties van jongeren

◦het aantal jongeren tussen 14 en 30 jaar dat betrokken is bij de organisatie of bereikt wordt

◦de mate waarin het project bijdraagt tot de positieve beeldvorming van Dendermondse jongeren

◦de mate waarin het project vernieuwend en kwaliteitsvol is

◦de gerichtheid op samenwerking en de aandacht voor diverse doelgroepen, verschillende disciplines of beleidsdomeinen

◦de voorziene inkomsten en uitgaven en de mate waarin de noodzaak van de subsidie kan aangetoond worden

◦de onderlinge afweging van de ingediende projecten.

 

Op basis van bovenstaande criteria gaat de adviescommissie na in hoeverre het dossier aanleunt bij de leefwereld van jongeren, bekijken ze hoeveel jongeren er bereikt kunnen worden en hoe relevant dit project is. Ze onderzoeken ook of de ingediende begroting realistisch is, en of het project niet zelfbedruipend is.

 

Na dit onderzoek zal de adviescommissie jouw project positief of negatief beoordelen en daar geen of het gepaste subsidiebedrag tegenover zetten. Ze geven over elk projectvoorstel een gemotiveerd advies aan het college van burgemeester en schepenen.

 

De adviescommissie kan meer informatie vragen en je uitnodigen voor een bijkomend gesprek.

 

◦ Ik woon niet in Dendermonde. Heeft dit effect op mijn aanvraag?

 

Neen, zolang jouw project gesitueerd is binnen een Dendermondse context, past binnen de missie van de stad Dendermonde, voldoende betrokkenheid toont met de stad en de Dendermondse jongeren en een publieksmoment en return heeft naar de Dendermondse jeugd.

 

Dit geldt ook voor verenigingen die niet in Dendermonde gevestigd zijn.

 

◦ Kan een vereniging in aanmerking komen?

 

Jongeren die een aanvraag indienen die gelinkt is aan een vereniging moeten kunnen aantonen dat het project niet kadert binnen de reguliere werking van de vereniging en dat het project voldoende vernieuwend of experimenteel is.

 

Het project moet een zelfstandige identiteit hebben. Indien het project kadert in een groter geheel moet dit voldoende herkenbaar zijn.

 

◦ Ik ben ouder dan 30 jaar. Kom ik nog in aanmerking?

 

Jammer genoeg niet. Ben je jonger dan 14 of ouder dan 30 jaar, dan kom je niet in aanmerking. Je kan wel steeds proberen om bij een andere stedelijke dienst met een projectsubsidie in te dienen.

 

In het reglement staat dat de indiener tussen 14 en 30 jaar moet zijn om aanspraak te kunnen maken op de subsidie. Ben je ouder of jonger dan kom je niet meer in aanmerking.

 

Het project moet voor en door jongeren georganiseerd zijn.

 

 

Een idee van jeugddienst en jeugdraad Dendermonde,p/a Sas 34, 9200 Dendermonde, jeugddienst@dendermonde.be